Rabštejn: Architektura

Budova konventu

Stavba někdejšího konventu je prostá jednopatrová obdélná budova členěná v přízemí do dvou traktů. Průčelí tvoří 14 okenních os se zdůrazněným jednoosým vstupním rizalitem, patro je odděleno profilovou římsou. Spojovací chodba je zaklenuta na placku, místnosti mají klenby valené s lunetou. V poschodí se v bývalém refektáři naproti schodišti, s valenou lunetovou klenbou, dochovalo štukové zrcadlo. V ostatních místnostech jsou valené klenby se zalomenými lunetami, případně ploché stopy. V nejvýchodnější části budovy přiléhající k presbytáři kostela se nachází místnost využívaná jako sakristie, spojená v předsíňce s presbytářem šnekovým schodištěm. Střecha budovy je mansardová s taškovou krytinou.

Bývalý konventní chrám

Konventní chrám Sedmibolestné Panny Marie na obdélném půdorysu je orientován téměř čtvercovým presbytářem k jihu. Tříose pilastry s volutovými hlavicemi segmentovanému konvexně vypjatému průčelí dominuje střední věž zdůrazněná rizalitem ve spodní části a výklenkem pro patronku kostela na úrovni římsy. Věž vrcholí protáhlou cibulovou bání s lucernou. Střecha je valbová, krytá taškami, nad presbytářem sanktusník s plechovou krytinou. Interiér lodi kostela je členěn do dvou polí zaklenutých plackou, stejně tak jako presbyterium. Členění je tvořeno pilastry nesoucími trojnásobné kladí.

Vybavení chrámu vzniklo jednotně v druhé polovině 18. století. Hlavní oltář s obrazem Bolestné Panny Marie, po stranách se sochami sv. Augustin a světce-řeholníka s křížem a knihou a sochou sv. Barbory v nástavci. Po stranách vítězného oblouku dva boční oltáře, vlevo tabulový oltář sv. Jana Nepomuckého s ostatky sv. jáhna a mučedníka Claudia a soškami sv. Floriány a sv. Barbory, vpravo oltář Krista uzdravujícího nohu sv. Peregrina s kostrou v rouše řeholnice, po stranách sošky sv. Rocha a sv. Kateřiny, v nástavci obraz sv. Rodina. V lodi se nacházejí další dva boční oltáře sv. Martina a Panny Marie. Kazatelna má polygonní tvar se soškami evangelistů a sochou zmrtvýchvstavšího Krista v závěru. Na stěně presbyteria kopie obrazu Albrechta Dürera Madona s Ježíškem. V interiéru kostela se na jižní stěně nacházejí rovněž historické náhrobníky z 15. století. přemístěné se zaniklého farního kostela sv. Matouše a na terase kostela pak náhrobní kámen Anny Zuzany Schneiderin von Berglasfeldt.